จัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นและประชาชน

ด้านการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่าง

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้หน่วยงานต่างๆ เช่น

- กรมราชเลขานุการในพระองค์ จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปของส่วนราชการในพระองค์ เช่น กล่องบรรจุพระราชโองการ กระดาษพระราชโองการ แฟ้มบรรจุเอกสารสำคัญ เป็นต้น

 

- สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดพิมพ์งานสำคัญทั่วไป เช่น หนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

    

 

- ศาลฎีกา จัดพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกา