จัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นและประชาชน

ด้านการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่าง

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้หน่วยงานต่าง

- รายงานประจำปี

          

 

- สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดพิมพ์งานสำคัญทั่วไป เช่น หนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

 

    

      

     

- ศาลฎีกา จัดพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกา

 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ

  

- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

    

- หน่วยงานอื่นๆ

     

    

    

    

    

 

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องสินค้า สกรีนแผ่น ไรท์แผ่น CD/DVD