ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

  • ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีฯ   (28 ส.ค. 63)   

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ   (28 ส.ค. 63) 

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีฯ

ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่างๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   (3 ก.ย. 63) 

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

  • ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน

ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (21 ต.ค. 63)

ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   (4 มี.ค. 64)