สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 0 2243 0615 ต่อ 127 , 130
โทรสาร 0 2243 1820
Email : Support@cgpo.go.th